Charity logo

Lucerne Scholarship Society

Registered Name: LUCERNE SCHOLARSHIP SOCIETY

Business No: 891110983RR0001

Lucerne Scholarship Society

about

REGISTERED CHARITY ADDRESS

BOX 130

NEW DENVER, BC, V0G 1S0