Charity logo

PROCTER COMMUNITY SOCIETY

Registered Name: PROCTER COMMUNITY SOCIETY

Business No: 138197033RR0001

PROCTER COMMUNITY SOCIETY

about

REGISTERED CHARITY ADDRESS

246 THIRD AVE

PROCTER, BC, V1L 0B8